Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุณาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3)


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 08 พฤศจิกายน 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 980

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน