Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545) เรื่อง ยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 08 พฤศจิกายน 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 902

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน