Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฏกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 08 พฤศจิกายน 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1109

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน