Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กฎกระทรวง กำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผู้ป่วย พ.ศ.2558


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 02 เมษายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 4377

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน