Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วยฯ พ.ศ. 2561


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 28 มิถุนายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 345

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน