Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล วันที่ 28 มิถุนายน 2018 สพรศ.
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วยฯ พ.ศ. 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2018 สพรศ.
3 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล วันที่ 05 มีนาคม 2018 สพรศ.
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ วันที่ 26 เมษายน 2017 สพรศ.
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 วันที่ 26 เมษายน 2017 สพรศ.
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ. 2557 วันที่ 26 เมษายน 2017 สพรศ.
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ วันที่ 01 เมษายน 2017 สพรศ.
   

Page 1 Of 7