Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 มาตรฐานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล วันที่ 21 กรกฎาคม 2015 สพรศ.
2 การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนส่วนภูมิภาคด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพผ่านกระบวนการนิเทศงาน วันที่ 23 มกราคม 2014 สพรศ
3 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบข้อมูลสถานพยาบาลทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 10 สิงหาคม 2012 กลุ่มแผนงานและประเมินผล
4 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานของกองการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 10 สิงหาคม 2012 กลุ่มแผนงานและประเมินผล
5 การศึกษาความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของการบริการ วันที่ 10 สิงหาคม 2012 กลุ่มแผนงานและประเมินผล
6 การศึกษาผลกระทบของการกำหนดจำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่จะอนุญาตให้ประกอบ กิจการในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง วันที่ 10 สิงหาคม 2012 กลุ่มแผนงานและประเมินผล