Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2561

โดย รศท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้เข้าชม 307

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 
เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2561