Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ การใช้ใบรับรองแพทย์ฯ ในการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถฯ

โดย สพรศ. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้เข้าชม 606

กรมขนส่งทางบก จะกำหนดให้ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตามกฎกระทรวงกำหนด ทุกรายให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่คณะกรรมการแพทยสภารับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561