Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า

โดย รศท วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 642

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยความร่วมมือกับคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  กำหนดจัดโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคของศีรษะและใบหน้าด้วยการแพทย์แผนจีน  ให้กับแพทย์จีน แพทย์ฝังเข็ม และนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ระหว่างวันที่ ๑5-๑7 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร   วิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  ทั้งนี้โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า โดยส่งแบบตอบรับและสำเนาหลักฐานการชำระเงินทางโทรสารหมายเลข 0 2223- 1251 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) huachiewac@gmail.com รายละเอียดปรากฏตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://www.mrd.go.th ข่าวประชาสัมพันธ์