Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แจ้ง รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

โดย รศป. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 339

แจ้ง รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

สำหรับผู้สอบผ่าน การสอบความรู้ฯสาขาจิตวิทยาคลินิกประจำปี 2561  สามารถมารับใบอนุญาตฯได้ 

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ถนนสาธารณสุข 8) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้กรณีที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย