Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศผลสอบความรู้เพื่อชึ้นทะเบียนฯ สาขารังสีเทคนิค

โดย กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน วันที่ 03 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 993

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่องผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเพื่อชึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาชารังสีเทคนิคประจำปี 2561