เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติของสถานพยาบาลไทย โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการประเมิน วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดนโยบายเชิงเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพแบบครบวงจร ตามแผนการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของภูมิภาค (Medical Hub) นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินของประเทศ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลที่ได้รับจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เว้นแต่การใช้ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และธนาคารแห่งประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และการเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น