ประกาศแพทยสภาที่ 95(9)/2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564

15 January 2022
977   0

ประกาศแพทยสภาที่ 95 (9)/2558 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค
การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค หรือการท าให้สิ้นสภาพ
ของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาคเนื่องมาจากการด าเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

95(9)-58 (ฉ.5)