แบบคำขอสถานพยาบาล » โรงพยาบาล » แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาสมเหตุผล ประจำปี 2565

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาสมเหตุผล ประจำปี 2565

2 June 2022
8107   0

1. แบบประเมิน (คลิกตามลิงค์ด้านล่าง)

1.1. ระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน คลินิกเวชกรรม / คลินิกเฉพาะทาง / สหคลินิกที่มีบริการด้านเวชกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ https://rdumrd.hss.moph.go.th/clinic/

1.2. ระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ https://rdumrd.hss.moph.go.th/

ขอให้ท่านตอบแบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาสมเหตุผล ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดให้ตอบแบบประเมินดังกล่าวระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2565

2. เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

2.1. แนวทางและคำอธิบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน

2.2. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลเฉพาะทาง / โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย)

2.3. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลทันตกรรม)

2.4. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกเวชกรรม / คลินิกเฉพาะทาง / สหคลินิกที่มีบริการด้านเวชกรรม)

2.5. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์)

2.6. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์)

2.7. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนคลินิกทันตกรรม (คลินิกทันตกรรม)