ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » แจ้งให้คลินิกทันตกรรมแสดงค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ครบถ้วนชัดเจน และเปิดเผย

แจ้งให้คลินิกทันตกรรมแสดงค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ครบถ้วนชัดเจน และเปิดเผย

22 February 2023
80   0