กลุ่มสถานพยาบาล » แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาโดยสมัครใจของยา VITAMIN K1 INJECTION (10 MG/ ML) เลขทะเบียน 1A 2015/29 จำนวน 10 รุ่นการผลิต ผลิตโดยบริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาโดยสมัครใจของยา PIODINE เลขทะเบียน 1A 833/41 ขนาดบรรจุ 15 ML และ 30 ML จำนวน 5 รุ่นการผลิต ผลิตโดยบริษัท เยาวราช จำกัด และจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา POVIDONE IODINE SOLUTION เลขทะเบียน 1A 17/52 จำนวน 3 รุ่นการผลิต ผลิตโดยบริษัทศิริบัญชา จำกัด

แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาโดยสมัครใจของยา VITAMIN K1 INJECTION (10 MG/ ML) เลขทะเบียน 1A 2015/29 จำนวน 10 รุ่นการผลิต ผลิตโดยบริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาโดยสมัครใจของยา PIODINE เลขทะเบียน 1A 833/41 ขนาดบรรจุ 15 ML และ 30 ML จำนวน 5 รุ่นการผลิต ผลิตโดยบริษัท เยาวราช จำกัด และจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา POVIDONE IODINE SOLUTION เลขทะเบียน 1A 17/52 จำนวน 3 รุ่นการผลิต ผลิตโดยบริษัทศิริบัญชา จำกัด

25 September 2023
108   0