ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » สรุปคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

24 February 2022
1526   0

1. สรุปคะแนนจากสถาบันผู้จัดกิจกรรมที่ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่

2. สรุปคะแนนที่ได้รับเป็นรายบุคคลโดยจำแนกตามประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่

หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสรุปข้อมูลจากสถาบันที่จัดกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ รวมถึงผู้ยื่นคำขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายบุคคล