ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 1. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566 2. เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ สำหรับการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์
เรื่องมาใหม่