ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » สรุปคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

สรุปคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

28 June 2024
14760   0

– สรุปคะแนนจากสถาบันผู้จัดกิจกรรมที่ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และคะแนนที่ได้รับเป็นรายบุคคลโดยจำแนกตามประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง คลิกที่นี่

– กรอก E-mail สำหรับแจ้งผลคำขอยื่นขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะ (จค.9) การรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กรณีสถาบัน และการติดตามสถานะการรับเอกสารคำขอรับรองหน่วยคะแนน คลิกที่นี่

– หนังสือการแจ้งเตือนกรณีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจะสิ้นอายุ  (โปรดติดตามกำหนดการ และวิธีการยื่นอีกครั้ง) คลิกที่นี่

– คู่มือการจัดส่งเอกสารแนบประกอบคำขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง กรณีรายบุคคล (จค.9) คลิกที่นี่

– รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และการการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก คลิกที่นี่

– ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2567  คลิกที่นี่

>>> รอบพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่ 26 กันยายน 2567 

หมายเหตุ

1. ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567
2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสรุปข้อมูลจากสถาบันที่จัดกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ รวมถึงผู้ยื่นคำขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายบุคคล

3. ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ต้องการยื่นคำขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโปรดศึกษาข้อมูลสรุปคะแนนใน Sheet สถาบัน หากกิจกรรมใดหน่วยคะแนนแล้ว ขอความร่วมมือผู้ประกอบโรคศิลปะไม่ส่งกิจกรรมนั้นซ้ำอีก เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบเอกสาร

4. ผู้ประกอบโรคศิลปะจะต้องศึกษาเงื่อนไขของการได้รับหน่วยคะแนนในแต่ละหมวดกิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมมีจำกัดหน่วยคะแนนสูงสุดที่จะได้รับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านในการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

5. กิจกรรมที่สามารถยื่นคำขอเก็บคะแนนได้จะต้องเป็นกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมหลังจากวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

6. ผู้ประกอบโรคศิลปะใช้แบบ จค.9 1 ชุดต่อการยื่น 1 กิจกรรม เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลการยื่น

7. กรณีที่ท่านสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ครบ 50 หน่วยคะแนนแล้ว ท่านยังคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อไปได้ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำขอเก็บหน่วยคะแนนอีก

8. กรณีที่ท่านสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้มากกว่า 50 หน่วยคะแนน ภายใน 5 ปี คะแนนส่วนที่เกินมานั้น จะไม่สามารถสะสมไว้ใช้ ในรอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ คราวต่อไป

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-1937079 (ในวันและเวลาราชการ)

 

สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ในปี 2567

(โปรดติดตามวิธีการยื่นต่ออายุใบอนุญาตทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะอย่างต่อเนื่อง)