ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ผลการพิจารณาผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกําหนดอาหาร ประจำปี 2565

ผลการพิจารณาผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกําหนดอาหาร ประจำปี 2565

2 September 2022
2918   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารประจำปี 2565 และการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร  คลิกที่นี่