ผลการพิจารณาผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกําหนดอาหาร ประจำปี 2565

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารประจำปี 2565 และการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร  คลิกที่นี่