ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ครบ 10 ปี) และขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ครบ 10 ปี) และขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

12 September 2022
2931   0

การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ครบ 10 ปี) และขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่ ♠♠♠♠♠♠

เรียน  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล

                   ตามที่ท่านได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ซึ่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มติม มาตรา 20 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องชำระค่าธรมนียมทุกปี ประกอบกับมาตรา 19
ได้กำหนดให้ไบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปี ที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต และ
มาตรา 28 ได้กำหนดใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลใช้ได้จนถึงวันสั้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต นั้น
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงขอให้ท่านดำเนินการชำระค่าธรรมนียมประจำปี ๒๕๖๖
ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ กรณีใบอนุญาตให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ครบ 10 ปี) และ
ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล กรณีที่ใบอนุญาตให้ดำเนินการจะหมดอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
และขอความร่วมมือในการประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกตามสภาพความเป็นจริง ตามแบบประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนคลินิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง
30 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเร็จ ชั้น 1 ถนนสาธารณสุข 8 ตึกกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข          และหากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ต้องชำระเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล        หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่าเป็นการประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ใน
การประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541)