ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะทัศนมาตรศาสตร์

แจ้งการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะทัศนมาตรศาสตร์

23 November 2022
80   0

ตามที่ท่านได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จากกระทรวงสาธารณสุข มีระยะเวลา 2 ปี ดังนี้

รุ่นที่ 4 นับตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2564 – 10 มีนาคม 2566

รุ่นที่ 15 นับตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2564 – 19 มกราคม 2566 นั้น

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอแจ้งว่าหนังสืออนุญาตของท่านใกล้ครบอายุการอนุญาตแล้ว จึงขอให้ท่านมายื่นแบบคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ตามแบบ ทม.5 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นพร้อมหลักฐานการต่อหนังสืออนุญาตฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอได้ที่ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข เวลา 08.30 – 16.00 น. ก่อนหนังสืออนุญาตฉบับเดิมหมดอายุจำนวนสามสิบวัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องมีหนังสือชี้แจงถึงเหตุสุดวิสัยที่ท่านไม่สามารถมายื่นภายในเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะจะพิจารณาเป็นรายๆไป

คลิก>>> เอกสารแจ้งการต่ออายุทัศนมาตร รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 15

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลิก>>> 1. ทม.5

คลิก>>> 2. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

คลิก>>> 3. หนังสือมอบอำนาจ

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-1937000 ต่อ 18414  ในวันและเวลาราชการ