ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2565ในรูปแบบออนไลน์ และการอนุมัติขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2565ในรูปแบบออนไลน์ และการอนุมัติขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

12 January 2023
1985   0

ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6 มกราคม 2566 ได้พิจารณาและรับรองผลการสอบความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน จึงออกประกาศ ดังนี้

  1. ผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน จำนวน 122 คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน ที่นี่ >>> ประกาศผลสอบแพทย์แผนจีนประจำปี2565ในรูปแบบออนไลน์
  2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนภายใน 180 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนมีคำสั่งรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1) บุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางระบบ Biz Portal

(2) บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้ขอรับใบอนุญาต พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการรับใบอนุญาตแทนได้

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตและจะถูกตัดออกจากสารบบ

  1. สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อและผลการสอบได้ด้วยตนเอง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1) ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ http://register.hss.moph.go.th/tcm

(2) ผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนด้วยตนเองได้ภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการสอบในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์)

(3) ผู้ที่สอบไม่ผ่านและไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในครั้งนี้ สามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือถึงคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ที่กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่ >>>>> ประกาศผลสอบแพทย์แผนจีนประจำปี2565ในรูปแบบออนไลน์