ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » (ฉบับใหม่) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของต่างประเทศ พ.ศ. 2566

(ฉบับใหม่) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของต่างประเทศ พ.ศ. 2566

18 January 2023
847   0

ดาวน์โหลด 3. ประกาศ กช.แพทย์แผนจีน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 2566 ลงเว็บ ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของต่างประเทศ พ.ศ. 2566