ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » สรุปคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ณ วันที่ 16 มกราคม 2566)

สรุปคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ณ วันที่ 16 มกราคม 2566)

20 January 2023
331   0

แจ้งผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

1. กรณีที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม ที่ได้ยื่นขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกับทางคณะกรรมการวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมนั้น ๆ จะดำเนินการส่งรายชื่อของท่าน มายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อเก็บสะสมหน่วยคะแนนให้แก่ท่าน
ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องส่ง แบบคำขอเก็บหน่วยคะแนน (แบบ ทห.9) อีก   ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการส่งเอกสาร

2. กรณีที่ท่านสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ครบ 50 หน่วยคะแนนแล้ว ท่านยังคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อไปได้
โดยไม่ต้องยื่นแบบคำขอเก็บหน่วยคะแนน อีก

3. กรณีที่ท่านสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้มากกว่า 50 หน่วยคะแนน ภายใน 5 ปี คะแนนส่วนที่เกินมานั้น จะไม่สามารถสะสมไว้ใช้ ในรอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ คราวต่อไ

4. ตัวอย่างการส่ง “แบบคำขอเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ ทห.9)” ที่ถูกต้อง
 คลิกที่นี่ >> ตัวอย่างการขอเก็บหน่วยคะแนน ทห.

5.ประกาศหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คลิกที่นี่ >>  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5F4m6kTm8_fLW-eEkroGGeImlirgCUiM6EJzlGUBuA/edit#gid=2099402710

หมายเหตุ      1.ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2566
2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสรุปข้อมูลจากสถาบันที่จัดกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 021937079 (ในวันและเวลาราชการ)