ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » สรุปคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3 February 2023
810   0

– สรุปคะแนนจากสถาบันผู้จัดกิจกรรมที่ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และคะแนนที่ได้รับเป็นรายบุคคลโดยจำแนกตามประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง คลิกที่นี่

– กรอก E-mail สำหรับแจ้งผลคำขอยื่นขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะ (จค.9) คลิกที่นี่

– คู่มือการจัดส่งเอกสารแนบประกอบคำขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง กรณีรายบุคคล (จค.9) คลิกที่นี่

– รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และการการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก คลิกที่นี่

– ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

หมายเหตุ

1. ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสรุปข้อมูลจากสถาบันที่จัดกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ รวมถึงผู้ยื่นคำขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายบุคคล

3. ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ต้องการยื่นคำขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโปรดศึกษาข้อมูลสรุปคะแนนใน Sheet สถาบัน หากกิจกรรมใดหน่วยคะแนนแล้ว ขอความร่วมมือผู้ประกอบโรคศิลปะไม่ส่งกิจกรรมนั้นซ้ำอีก เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบเอกสาร

4. ผู้ประกอบโรคศิลปะจะต้องศึกษาเงื่อนไขของการได้รับหน่วยคะแนนในแต่ละหมวดกิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมมีจำกัดหน่วยคะแนนสูงสุดที่จะได้รับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านในการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

5. กิจกรรมที่สามารถยื่นคำขอเก็บคะแนนได้จะต้องเป็นกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมหลังจากวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

6. ผู้ประกอบโรคศิลปะใช้แบบ จค.9 1 ชุดต่อการยื่น 1 กิจกรรม เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลการยื่น

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-1937079 (ในวันและเวลาราชการ)