แบบคำขอสถานพยาบาล » โรงพยาบาล » แบบตรวจมาตรฐานงานโรงพยาบาล

แบบตรวจมาตรฐานงานโรงพยาบาล

26 August 2019
32675   0

 1. แบบตรวจมาตรฐานการบริการ ลักษณะ และการประกอบกิจการสถานพยาบาล
 2. แบบตรวจประเมินบริการด้านเวชกรรม
 3. แบบตรวจประเมินบริการด้านทันตกรรม
 4. แบบตรวจประเมินบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 5. แบบตรวจประเมินการบริการด้านเภสัชกรรม
 6. แบบตรวจประเมินบริการด้านเทคนิคการแพทย์
 7. แบตรวจประเมินการบริการทางด้านรังสีวิทยา
 8. แบบตรวจประเมินด้านกายภาพบำบัด
 9. แบบตรวจประเมินด้านเครื่องมือและการจัดการ
 10. แบบตรวจประเมินด้านอาคาร
 11. แบบตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม