เอกสารเผยแพร่ » รวม QR Code คู่มือต่างๆ

รวม QR Code คู่มือต่างๆ

24 April 2020
2647   0

รวม QR Code คู่มือต่างๆ
 

คู่มือปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ

https://drive.google.com/drive/folders/1syfjacA7yorAFrlbswbF7WEnwhn_21Wm

 

คู่มือปฏิบัติงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) https://drive.google.com/drive/folders/1uLUWjF9God4ONN4x937XZP9wIilRtwpC

 

คู่มือสำหรับประชาชน งานคลินิก

(ฉบับปรับปรุงค่าธรรมเนียม)

https://drive.google.com/drive/folders/19ReO2ay9VY6onUxpSGAq6Fvoxcxj4AYV

 

คู่มือสำหรับประชาชน งานการประกอบโรคศิลปะ

https://drive.google.com/drive/folders/1tcqLCpdBwqvQWyrGcXfCeSl2FXXBgIFJ

 

คู่มือสำหรับประชาชน งานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

https://drive.google.com/drive/folders/1T4zB2xNQX2R-b2BV7R__eLCby1iGbYsJ

 

คู่มือสำหรับประชาชน งานโรงพยาบาลเอกชน

https://drive.google.com/drive/folders/1MKwefKkFX62l94jTP7mul-THciU0txdn

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก

https://drive.google.com/drive/folders/1Kgmj4NLI7YReohpQbqnW4X3HjNFLI3O2

 

แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

https://drive.google.com/drive/folders/1P2Av4vnnnsJykG0AN_zxI1XGqZmspBCq

 

การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อ ในสถานพยาบาลรองรับโรคอุบัติใหม่ กรณี COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1-Cuotws61wdvpdWkOgVMqjx9Zb59IqPq/view

 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

https://www.info.go.th