ข่าวประชาสัมพันธ์ » การดำเนินการกรณีโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel สิ้นสุดอายุ (หนังสืออนุมัติ)

การดำเนินการกรณีโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel สิ้นสุดอายุ (หนังสืออนุมัติ)

19 June 2022
3493   0

หนังสือแจ้งการดำเนินการกรณีหนังสืออนุมัติโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel สิ้นสุดอายุ

ตามที่ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ยื่นคำขออนุมัติสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว (โรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel) ซึ่งผู้อนุญาตได้ออกหนังสืออนุมัติฉบับดังกล่าว โดยให้หนังสืออนุมัติให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอแจ้งการดำเนินการกรณีหนังสืออนุมัติสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราวกำลังจะสิ้นสุดอายุ หากผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ได้รับหนังสืออนุมัติฉบับดังกล่าว มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ ให้จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว มายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในระยะเวลาก่อนหนังสืออนุมัติฉบับดังกล่าวสิ้นอายุ 1 เดือน และหากผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่มีความประสงค์จะขยายเวลาอนุมัติดำเนินการหรือผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลมีความประสงค์จะยกเลิกการดำเนินการ ให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคในโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel ให้ปลอดเชื้อตามมาตรฐานด้านการควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control; IC)