ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » ข้อมูลสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

ข้อมูลสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

15 March 2022
1803   0

ข้อมูลสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลักษณะสถานพยาบาล                                               จำนวน / แห่ง

คลินิกเวชกรรม                                                                    3,391 

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง                                                   407

คลินิกทันตกรรม                                                                  1,789

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง                                                 13

คลินิกทันตกรรมชั้น สอง                                                      4

คลินิกกายภาพบำบัด                                                           238

คลินิกเทคนิคการแพทย์                                                      112

คลินิกการแพทย์แผนไทย                                                    328

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์                                      52

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน        159

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด               12

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแก้ไขความผิดปกติขิงการสื่อความหมาย              3

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์                    1

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์                                    41

คลินิกการผดุงครรภ์ชั้นสอง                                                   1

สหคลินิก                                                                                328

รวม                                                                                      6,879

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565