เอกสารเผยแพร่ » ตัวอย่างวิดีโอการตรวจคลินิก

ตัวอย่างวิดีโอการตรวจคลินิก

26 June 2019
10679   0

ตัวอย่าง คลินิกเวชกรรม

ตัวอย่าง คลินิกทันตกรรม

ตัวอย่าง ขอแจ้งความประสงค์เป็นผู้ดำเนินการฯ

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกเวชกรรม

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกทันตกรรม

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกการแพทย์แผนไทย

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต์

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

รายการภาพถ่ายวิดีโอคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน