ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » แจ้งเตือนในกรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล

แจ้งเตือนในกรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล

5 May 2022
649   0

แจ้งเตือนในกรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้

 

เรื่อง     แจ้งเตือนในกรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

เรียน    ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

อ้างถึง   หนังสือกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ที่ สธ 0706.03/2072 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้แจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลมาดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี 2565 หรือกรณีใบอนุญาตขาดต่ออายุให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือผู้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล แล้วแต่กรณี         ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวมาแล้ว  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจึงขอแจ้งเตือนให้ท่านดำเนินการดังนี้

  1. ท่านยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการประจำปี จนถึงปัจจุบัน ขอให้ท่านหรือผู้แทนมาติดต่อที่กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ในวันเวลาราชการ โดยมีหลักฐานและค่าใช้จ่าย  ดังนี้

1.1 เงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ปีละ จำนวน 500 บาท

1.2 เงินเพิ่มตามมาตรา 20 ในอัตราร้อยละห้าต่อเดือน (เดือนละ 25  บาท)

1.3  สมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ ส.พ.8) ฉบับจริง

1.4 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.7) ฉบับจริง

1.5 หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.17)

  1. หากท่านต้องการประกอบกิจการสถานพยาบาล ท่านหรือผู้แทนมาติดต่อที่กองสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ โดยมีหลักฐานดังนี้

2.1 คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ ส.พ.1)

2.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ ส.พ.2)

2.3 คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.5)

2.4 ใบคำขออนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.18)

2.5 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ.6)

และท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มจาก อินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ www.mrd.go.th หรือติดต่อมาที่กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะตามหมายเลขโทรศัพท์ท้ายหนังสือนี้เพื่อให้จัดส่งแบบฟอร์มให้ท่าน

อนึ่งหากท่านไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  หากยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป   ถือว่าเป็นการ

ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2551) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 หลังจากพ้นกำหนดหกเดือนนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จะได้ดำเนินการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2551 ต่อไป ในกรณีที่ท่านได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วแต่ยังได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทางโทรศัพท์หรือโทรสารตามหมายเลขโทรศัพท์ท้ายหนังสือนี้ด้วย