ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » การบริหารจัดการหน่วยฟอกเลือดในระหว่างการระบาดของโควิด-19

การบริหารจัดการหน่วยฟอกเลือดในระหว่างการระบาดของโควิด-19

5 May 2022
650   0

การบริหารจัดการหน่วยฟอกเลือดในระหว่างการระบาดของโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่ คือ สายพันธ์ุ Omicron มี
คุณสมบัติสามารถติดต่อได้ง่ายแต่ความรุนแรงน้อย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศ
ไทย สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จึงปรับปรุงคำแนะนำในการบริหารจัดการหน่วยฟอกเลือดใน
ระหว่างการระบาดของโควิด-19  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้    ♠♠ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ♠♠