ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » แจ้งประชาสัมพันธ์รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์

แจ้งประชาสัมพันธ์รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์

19 September 2022
576   0

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ สามารถมารับหนังสืออนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ

ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ซอยสาธารณสุข8) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยให้แนบหลักฐานดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-1937000 ต่อ 18414  ในวันและเวลาราชการ