ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)

แจ้งคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)

25 October 2022
303   0

แจ้งผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

1. กรณีที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ยื่นขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกับทางคณะกรรมการวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมนั้น ๆ จะดำเนินการส่งรายชื่อของท่าน มายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อเก็บสะสมหน่วยคะแนนให้แก่ท่าน

ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องส่ง แบบคำขอเก็บหน่วยคะแนน (แบบ ทห.9) อีก   ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการส่งเอกสาร

 

2. กรณีที่ท่านสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ครบ 50 หน่วยคะแนนแล้ว ท่านยังคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อไปได้

   โดยไม่ต้องยื่นแบบคำขอเก็บหน่วยคะแนน อีก

 

3. กรณีที่ท่านสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้มากกว่า 50 หน่วยคะแนน ภายใน 5 ปี คะแนนส่วนที่เกินมานั้น จะไม่สามารถสะสมไว้ใช้ ในรอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ คราวต่อไป

 

4. ตัวอย่างการส่ง “แบบคำขอเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ ทห.9)” ที่ถูกต้อง

 คลิกที่นี่ >> ตัวอย่างการขอเก็บหน่วยคะแนน ทห.9

 

5.ประกาศหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

คลิกที่นี่ >>  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gyyGnBeyFzHw4NQFX2dSDiUo7_SgQntwIF5c44i_pcY/edit?usp=sharing

หมายเหตุ      1.ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

                       2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสรุปข้อมูลจากสถาบันที่จัดกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 021937079