สถิติ » จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ 30 ก.ย. 2565

จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ 30 ก.ย. 2565

24 November 2022
1249   0

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สาขาการประกอบโรคศิลปะ จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ
กิจกรรมบำบัด 1,674
กายอุปกรณ์ 342
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 461
จิตวิทยาคลินิก 1,298
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 915
รังสีเทคนิค 6,147
การแพทย์แผนจีน 1,821
การกำหนดอาหาร 3,263
ฉุกเฉินการแพทย์ 1,397
รวม 17,318