กลุ่มสถานพยาบาล » ผลการประเมิน RDU การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

ผลการประเมิน RDU การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

29 November 2022
1156   0

1. >> ผลการประเมิน RDU การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 << คลิ๊ก

2. >> แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน << คลิ๊ก

3. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาล

3.1 >> โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลเฉพาะทาง / โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย << คลิ๊ก

3.2 >> โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ << คลิ๊ก

3.3 >> โรงพยาบาลทันตกรรม << คลิ๊ก

4. >> ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ. 2565” << คลิ๊ก

5. รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ทำแบบประเมิน RDU การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี พ.ศ. 2565 (เรียงตามตัวอักษร)

 1.  เซนต์เมรี่นครราชสีมา
 2. นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 3. บ้านพิงพัก โรงพยาบาลเพื่อโรคมะเร็งขนาดเล็ก
 4. ปิยะเวชช์ บ่อวินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 5. เปาโลเกษตรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 6. พัทยาเมโมเรียลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 7. พิษณุเวชอุตรดิตถ์
 8. มหาชัยเพชรรัชต์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 9. มหาชัยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 10. มเหสักข์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 11. แมคคอร์มิค
 12. โรงพยาบาล เดอะโกลเดนเกท
 13. โรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 14. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 15. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 16. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 17. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 18. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 19. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 20. โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 21. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 22. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 23. โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 24. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 25. โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่ ด้านสมองและกระดูก
 26. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 27. โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 28. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 29. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 30. โรงพยาบาลขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ
 31. โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
 32. โรงพยาบาลคามิลเลียนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 33. โรงพยาบาลจอมเทียน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 34. โรงพยาบาลจักษุ รัตนินโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
 35. โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็กกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข
 36. โรงพยาบาลเฉพาะทางจักษุวิทยาขนาดเล็ก จักษุสุราษฎร์
 37. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
 38. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งชีวามิตราขนาดเล็ก
 39. โรงพยาบาลชัยภูมิ – ราม
 40. โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 41. โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
 42. โรงพยาบาลซานคามิลโลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 43. โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 44. โรงพยาบาลซีจีเอชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 45. โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่ สมิติเวช ชลบุรี
 46. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางกรุงเทพเชียงราย
 47.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางประชารักษ์เวชการ
 48.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเมืองนารายณ์
 49.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลพีรเวช
 50.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
 51.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด
 52.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
 53.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนครหล่ม
 54.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนันอา
 55.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2
 56.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช
 57.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กแวนแซนต์วูร์ด
 58.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กสิโรรส ปัตตานี
 59.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
 60.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 1
 61.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 2
 62.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่กรุงเทพเชียงใหม่
 63.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 64.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 65.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 66.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่ ราม
 67.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
 68.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล พหลโยธิน
 69.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา
 70.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 71.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว
 72.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา
 73.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา 3
 74.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 75.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
 76.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรียล
 77.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัย ราม
 78.  โรงพยาบาลทั่วไปพระราม 3 ขนาดเล็ก
 79.  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 80.  โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 81.  โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 82.  โรงพยาบาลนครินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 83.  โรงพยาบาลนนทเวช
 84.  โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 85.  โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 86.  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 87.  โรงพยาบาลบางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 88.  โรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 89.  โรงพยาบาลบุญญาเวช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 90.  โรงพยาบาลเปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 91.  โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮมขนาดเล็ก
 92.  โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 93.  โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่
 94.  โรงพยาบาลพญาไท1
 95.  โรงพยาบาลพระราม9
 96.  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 97.  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 98.  โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 99.  โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 100.  โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 101.  โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 102.  โรงพยาบาลพิสัยเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 103.  โรงพยาบาลแพร่ – รามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 104.  โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 105.  โรงพยาบาลเฟิร์สเวสเทอร์นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 106.  โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 107.  โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
 108.  โรงพยาบาลมายด์เมดเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชขนาดเล็ก
 109.  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 110.  โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 111.  โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 112.  โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 113.  โรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 114.  โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลกโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 115.  โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
 116.  โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
 117.  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
 118.  โรงพยาบาลรังสีรักษาฯพิษณุโลก
 119.  โรงพยาบาลราชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 120.  โรงพยาบาลรามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 121.  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 122.  โรงพยาบาลริมลิฟวิ่งโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 123.  โรงพยาบาลเรืองโรจน์การแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 124.  โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาดกลาง
 125.  โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 126.  โรงพยาบาลวิมุตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 127.  โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
 128.  โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
 129.  โรงพยาบาลศาลายาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 130.  โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
 131.  โรงพยาบาลศุภมิตรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 132.  โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 133.  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 134.  โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 135.  โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 136.  โรงพยาบาลสุขุมวิทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 137.  โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์
 138.  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจขนาดกลาง
 139.  โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 140.  โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
 141.  โรงพยาบาลเอกชล2
 142.  โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 143.  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
 144.  วิภารามปากเกร็ดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 145.  ศิครินทร์ สมุทรปราการ
 146.  ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
 147.  สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม
 148.  อมตะเวชกรรม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 149.  เอกชล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 150. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางราษฎร์นรา
 151. โรงพยาบาลรักษ์สกล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก