ข่าวสารกลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย » รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 December 2022
699   0

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565