ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566

13 December 2022
2769   0

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566

คลิกที่นี่>>> การรับสมัครสอบทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566

 

เอกสารประกอบ

คลิก>> 1. คำร้องตามแบบ ทม.๑

คลิก>> 2. ใบตรวจสุขภาพ

 

หมายเหตุ:

กรณีที่ท่านเลือกสมัครด้วยวิธี “4.1 กรณียื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ” (ตามในประกาศรับสมัครสอบ)

ในส่วนของที่ท่านมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นสมัครแทน ให้แนบหลักฐานดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-1937000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ