ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

21 December 2022
164   0

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก ขอแจ้งให้ผู้ที่ยืนคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ได้แก่ รุ่นที่ 5 คพ.27-29 สามารถมารับหนังสืออนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ

ณ ชั้น 5 กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยให้แนบหลักฐานดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-1937000 ต่อ 18414  ในวันและเวลาราชการ