เอกสารเผยแพร่ » ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2565 – 2569

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2565 – 2569

21 December 2022
520   0

ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564 โดยทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ จึงประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2565 – 2569

อ่านประกาศ โปรดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์