ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 2)

ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 2)

26 December 2022
1325   0

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 2)

คลิกที่นี่>>> การรับสมัครสอบทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 2)

ข้อความในประกาศโดยสังเขป

  • ขยายระยะเวลาวันรับสมัครสอบ กรณีสมัครโดยการยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ จากเดิมระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 11 มกราคม 2566 เป็นระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566
  • ขยายระยะเวลาวันรับสมัครสอบ กรณีสมัครโดยการยื่นคำขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Google Forms จากเดิมตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566 เป็นตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 14 มกราคม 2566 และให้ขยายระยะเวลาจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์ จากเดิมภายในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็น ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • นอกจากที่ขยายระยะเวลา แก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทุกประการ

 

เอกสารประกอบ

คลิก>> 1. คำร้องตามแบบ ทม.๑

คลิก>> 2. ใบตรวจสุขภาพ

 

หมายเหตุ:

กรณีที่ท่านเลือกสมัครด้วยวิธี “4.1 กรณียื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ” (ตามในประกาศรับสมัครสอบ)

ในส่วนของที่ท่านมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นสมัครแทน ให้แนบหลักฐานดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทร 02-1937000 ต่อ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ