กลุ่มสถานพยาบาล » รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ตามมาตรา 7 (2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ตามมาตรา 7 (2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล

6 January 2023
580   0

ประกาศคณะผู้สรรหา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา 7 (2)

ในคณะกรรมการสถานพยาบาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ตามมาตรา 7 (2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล เอกสารเพิ่มเติม 
>>> ประกาศคณะผู้สรรหา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา 7(2)

>>>> แบบกรอกประวัติผู้สมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ตามมาตรา 7(2) 

>>> รายละเอียด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา 7(2) 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

โทร 0 2193 7000 ต่อ 18406