ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » วิดีโอการประชุมการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565

วิดีโอการประชุมการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565

10 January 2023
105   0

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) เพื่อมุ่งสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ห้องย่อยที่ 4 : การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน (รพ.เอกชน / คลินิก) : ประเด็นมุงเน้น ฉลากมาตรฐานและตัวอย่างการดำเนินการที่ดี

ไฟล์และบันทึกวีดีโอการประชุมการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย RDU province ปี 2566 เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/116YavDYixcMW4mA0PQ2q0QMQfzgXECAV