ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งเตือนกรณีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจะสิ้นอายุ

แจ้งเตือนกรณีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจะสิ้นอายุ

28 November 2023
3328   0

เรียน ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯในปี พ.ศ.2562 และใบอนุญาตของท่าน จะสิ้นอายุ ในปี พ.ศ. 2567
จึงขอแจ้งเตือนมายัง ท่าน เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้
1. กรณีที่ท่านมีคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ 50 หน่วยคะแนน โปรดรีบดำเนินการยื่นคำขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยด่วน เพื่อให้ครบ 50 หน่วยคะแนนก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
2. กรณีที่ท่านมีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องครบ 50 หน่วยคะแนน ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (รศ.2) พร้อมเอกสารหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดแนบมากับหนังสือเตือน) สำหรับขั้นตอน วิธีการยื่นคำขอฯ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ที่ https://mrd.hss.moph.go.th
  คลิกที่นี่!  นส เตือน +กำหนดเวลาของแต่ละสาขา