ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง “สาขารังสีเทคนิค” (ณ วันที่ 27 ก.ย. 66)

ประกาศหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง “สาขารังสีเทคนิค” (ณ วันที่ 27 ก.ย. 66)

27 September 2023
7275   0

  1. ข้อมูลณ วันที่ 27 กันยายน 2566
  2. กรุณาอ่านทำความเข้าใจประกาศฉบับนี้ให้ครบถ้วน ** ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบ      โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค**    **** คลิกที่นี่****
  3. ข้อมูลคะแนนการศึกษาต่อเนื่องที่แจ้ง ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบางโครงการอบรมหรือประชุมจาก ทางสถาบันฯ สมาคม หรือหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ส่งรายชื่อเข้ามารับรองหน่วยคะแนน
  4. กรณีการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมที่มีการแจ้งลงคะแนนไว้แล้ว แต่อาจตกหล่นรายชื่อของท่านไป ขอให้นำส่งใบรับรองการเข้าร่วมประชุมนั้นๆ ใบประกาศนียบัตร หรือใบ Certificate ฯลฯ โดยใช้แบบคำขอ รส.9 (ตามประกาศในข้อ 2)
  5. ผู้ได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องครบ 50 หน่วยคะแนนในรอบ 5 ปีแล้ว *ไม่จำเป็นต้องขอรับรองกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มอีก ทั้งนี้หน่วยคะแนนที่เกินไม่สามารถสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ในรอบถัดไปได้*
  6. กรณีที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องยังไม่ครบ 50 หน่วยคะแนน โปรดรีบดำเนินการเก็บคะแนนฯ เพิ่มเติมโดยด่วน ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นต่ออายุใบอนุญาต
  7. ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ในปี 2562 ซึ่งกำลังจะสิ้นอายุใบอนุญาตฯ ในปี 2567 ให้เตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอต่ออายุ โดยมีกำหนดเวลายื่นคำขอระหว่าง “วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2567” ตามแบบคำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (รศ. 2) **ไม่สามารถยื่นคำขอก่อนกำหนดได้**   ****คลิกที่นี่****
  8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่านสามารถได้รับคะแนนตามกิจกรรมที่ 3.1 การเป็นผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเทคนิคเกี่ยวกับงานสอน งานบริการ ซึ่งจะได้รับเท่ากับ 2 หน่วยคะแนนต่อปี จากการส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนงานหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค เช่นมีใบรับรองการปฏิบัติงานตั้งแต่ ปี 2562-2567 ท่านจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมนี้ 10 หน่วยคะแนน
  9. ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขารังสีเทคนิค ณ วันที่ 27 กันยายน 2566 ****คลิกที่นี่****