แบบคำขอสถานพยาบาล » คลินิก » แบบคำของานคลินิก

แบบคำของานคลินิก

12 September 2019
136859   0

แบบคำขอสถานพยาบาล

ส.พ.1 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.5 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.6หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ
ส.พ.7ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.10 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
สพ.13 คําขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.14 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
กรณีผู้รับอนุญาตตาย
ส.พ.15 คําขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
คําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ส.พ.16คําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.17หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.20คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.21คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
กรณีใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ส.พ.22 คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.23 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.24 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
บันทึกการตรวจมาตรฐาน
บันทึกการตรวจมาตรฐานประจำปี