ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาสมเหตุผล ประจำปี 2566

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาสมเหตุผล ประจำปี 2566

11 May 2023
398   0

1. แบบประเมิน (คลิกตามลิงค์ด้านล่าง) เปิดระบบให้ประเมินตนเองระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2566
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน / สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสุขภาพ

https://rdumrd.hss.moph.go.th/

คู่มือการใช้ระบบระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2566 (คลิก)

2. เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

2.1. แนวทางและคำอธิบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน

2.2. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลเฉพาะทาง / โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย)

2.3. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 

2.4. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลทันตกรรม)

2.5. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกเวชกรรม / คลินิกเฉพาะทาง / สหคลินิกที่มีบริการด้านเวชกรรม)

2.6. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์)

2.7. แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกทันตกรรม)

2.8. ตัวอย่างตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ในสถานพยาบาล